< Kongre Bilimsel Kurulu

ULUSLAR ARASI KATILIMLI
XVIII. ULUSAL İMMÜNOLOJİ KONGRESİ

07 - 10 EYLÜL 2005
Kervansaray Termal Hotel / BURSA

| | | | |
Kongre Başkanı
Kongre Düzenleme Kurulu
Onursal Başkanlar
Bilimsel Kurul
Konuşmacılar
Yabancı Konuşmacılar
Kongre Tarihi ve Yeri
Program
Sponsorluk Bilgileri
Sözlü ve Poster Sunumu
Davet Mektubu
Kayıt ve Konaklama Bilgileri
Online Kayıt
Banka Havalesi İle
Kredi Kartı İle
Bilimsel Sekreterya
Gökada Turizm Organizasyon

 

 POSTER VE SUNULAR

Sözlü Sunular:

Sözlü sunularda sadece data projektörler kullanılabilecektir. "Power point" programıyla oluşturulan sunu dosyaları 3.5 inç'lik disket, memory bar veya CD'ye kaydedilerek 1 gün önce kongre sunum kontrol merkezine verilecektir. Sözlü sunular toplam 10 dakika olup 7 dakikası sunu, 2-3 dakikası soru ve tartışma için ayrıılacaktır. 

Poster Sunuları:

Posterler 70 x 100 cm boyutlarında ve 1 m mesafeden rahat okunacak şekilde (20-22 punto) hazırlanacak ve kongre boyunca asılı kalması sağlanacaktır. Poster sahiplerinin özellikle 09.09.2005 Cuma günü saat: 12.30-14.00 arasında posterlerinin başında olmaları gerekmektedir.

 

 

SÖZLÜ SUNUMLAR

 

1. KRONİK OBSTÜKTİF  AKCİĞER HASTALIĞI VE BRONŞEKTAZİ HASTALARINDA BRONŞ EPİTEL HÜCRELERİ VE MAKROFAJLARININ BAKTERİSİDAL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
N. Albayrak1, D. Biriken1, F. Ülger2, N. Numanoğlu2, H. Özenci1

 

2. KİTİN MİKROPARTİKÜLLERİNİN IN VITRO KOŞULLARDA LENFOSİT VE MONOSİTLER ÜZERİNE ETKİLERİ

D. Kocacık , M. Coşkun, A. Uğuz, O. Yeğin

 

3. SİTOKİNLERİN İNSAN HEPATOMA HÜCRE DİZİSİ PLC/PRF/5’İN HBsAg SALGILAMASI ÜZERİNE ETKİSİ

A. Yücel1, K. Çağlar2, R. Karakuş1, C. Aybay1

 

4. TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA IFN-γ  + 874  T/A POLİMORFİZMİ  ve IFN-γ  SENTEZİNE ETKİSİ (ön rapor)

Z. Berber, A. Yaşar, M. Coskun, N.G. İmir, U. Yavuzer,  O. Yeğin

 

5. TÜBERKÜLOZ TANISINDA 19 VE 38 KDA ANTİJENLERİNE YÖNELİK ANTİKORLARIN DEĞERİ.

S. Velipaşaoğlu, Z. Berber, M. Coşkun, S. Kämpfer, M. Bakır, M. Singh, O. Yeğin

 

6. TÜBERKÜLOZ HASTALIĞININ TANISINDA CFP10 VE ESAT-6 ANTİJENLERİYLE UYGULANAN ELISPOT TESTİNİN YERİ.

M. Çoşkun, Z. Berber, S. Velipaşaoğlu,  A. Uguz, C. Öğüş,  O. Yeğin

 

7. KOMPLE VE PARSİYEL IGA EKSİKLİĞİ, IGG SUBGRUP EKSİKLİĞİ:  HANGİLERİ , NE ZAMAN DÜZELİYOR ? UZUN SÜRELİ İZLEM RAPORU.

Ö. Demircioğlu, G. Aksu, C. Öztürk, F. Genel, N. Kütükçüler

 

8. SIK ENFEKSİYON GEÇİREN ÇOCUKLARDA TLR2 GEN MUTASYONLARI

G. Aksu, B.S. Yeniay, C. Öztürk, A. Berdeli , N. Kütükçüler

 

9. SIK TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLU OLGULARDA SERUM MBL DÜZEYİ VE

MBL GEN POLİMORFİZMİ

H. Aydoğdu 1, Ş. Kılıç2, F. Budak3, H.B. Oral3, S. Çelebi4, M. Hacımustafaoğlu4.

 

10. YAYGIN DEĞİŞKEN İMMÜN YETMEZLİKLİ (YDİY) HASTALARDA VİTAMİN A (VİT A) EKSİKLİĞİ VE VİTAMİN A EKSİKLİĞİNİN SİTOKİN SALINIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

E. Yapıcı1 , S.Ş. Kılıç1, Y.Ö. İlçöl2, T. Yakut3, İ.H. Ulus4

 

11. DEĞİŞKEN İMMÜN YETERSİZLİKTE (COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY - CVID) DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ HÜCRE DÜZEYLERİ VE APOPTOZ

C. Ar1,, S. Bilgic2, E. Aktaş2, G. Deniz2, B. Ülkü1

 

12. SÜT ÇOCUĞUNUN GEÇİCİ HİPOGAMMAGLOBÜLİNEMİSİ: 13 YILLIK DENEYİM

Ç. Yılmaz, Y. Camcıoğlu, H. Çokuğraş, N. Akçakaya

 

13. ÜLKEMİZ HEKİMLERİNİN PRİMER İMMÜN YETMEZLİK HASTALIKLARINA BAKIŞI (Ön çalışma)

M. Yüksek1, A. İkincioğulları1, F. Doğu1, C. Aytekin1, A. Yıldıran1, A. Elhan2, E. Babacan1

 

14. PEDİATRİ UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS HASTANESİNDE “PEDİATRİK İMMÜNOLOJİ” DANIŞIMININ ÖNEMİ

G. Tanır1, A. İkincioğulları2, F. Doğu2, N. Tuygun1, M. Yüksek2, C. Aytekin2, C. Aydemir1, G. Bozdoğan2, P. Zorlu1, E. Babacan2

 

 

15. DENEYSEL OLARAK DİABET TABLOSU OLUŞTURULMUŞ SIÇAN MODELİNDE NATURAL KİLLER HÜCRE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN ANTİKANDİDAL İNDEKSLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SİTOKİN DÜZEYLERİ   

I. Fidan, S. Yüksel, A. Kalkancı, T. İmir, S. Kuştimur

 

16. PERİFERİK ARTRİTLİ BEHÇET HASTALARININ AKTİF DÖNEMİNDE  Th1/Th2 SİTOKİN DÜZEYLERİ

E. Aktas1, K. Molo1, S. Bilgic1, UC Küçükksezer1, Y. Cagatay2, A. Gül2, G. Deniz1

 

17. BEHÇET ÜVEİTİNDE DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ HÜCRE İÇİ SİTOKİN DÜZEYLERİ

U.C. Küçüksezer1, E. Aktaş1, S. Bilgiç1, O. Örnek1, İ. Tuğal-Tutkun2, A. Gül3, G. Deniz1

 

18. BEHÇET HASTALIĞINDA S. MUTANS KOLONİZASYONUNDAKİ ARTIŞ İLE DÜŞÜK SERUM MANNOZ BAĞLAYAN LEKTİN SEVİYESİ İLİŞKİSİ

G. Mumcu1, N. İnanç 2, Y. Elbir 3, T. Ergun 4, S. Yavuz 2, H. Direskeneli 2

 

19. BEHÇET HASTALIĞI VE TAKAYASU ARTERİTİNDE  PD-1.5 GEN POLİMORFİZMİ

F. A. Uyar1,F. Gündüz2, M. Bıçakçıgil3, S. Kamalı4, K. Aksu5, I. Fresko6, N. Akkoç7, S. Kiraz8, H. T. E. Özer9, E. Tunç10, E. Yücel11, Y. Karaarslan12, E. Doganavşargil5, M. Inanc4, H. Direskeneli3, G. Saruhan-Direskeneli1

 

20. BEHÇET HASTALARINDA CD20+CD38+ PREPLASMOBLAST HÜCRELERİN ARAŞTIRILMASI  

F. İlhan1, B. K. Coşkun2, T. Demir3, N. Demir1, V. Bulut1

 

21. ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PD-1 GEN POLİMORFİZMİ SIKLIKLARI

F. Gündüz1, F.A. Uyar 2, N. İnanç 3, H. Direskeneli 3, G. Saruhan-Direskeneli2

 

22. SPONDİLOARTROPATİLER VE SERUM MANNOZ BAĞLAYICI LEKTİN (MBL) DÜZEYLERİ
S.Z Aydın, M. Bıçakcıgil, P. Atagündüz, M. Temel, D. Taşan, N. İnanç, H. Direskeneli

 

23. IKAROS-BENZERİ MOLEKÜLLER ARASINDA YAPISAL BENZERLİK ADAPTİF İMMÜNİTEYE GEÇİŞ AŞAMASINDAN BERİ KORUNMAKTADIR
Ş. Yurdakul, N. Akış

 

24. SIÇAN MEME EPİTELİ PRİMER HÜCRE KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI, KARAKTERİZASYONU VE CD40 TRANSKRİPSİYONUNUN GÖSTERİLMESİ
G. Esendağlı1, A. Günel-Özcan2, H. Canpınar1, G. Yılmaz3, D. Güç1

 

25. DENEYSEL ÜVEİT MODELİNDE İNFLİXİMAB, SİKLOSPORİN A VE REKOMBİNANT IL-10’UN SİTOKİNLER ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

A. Gödekmerdan1, M. Balbaba2, T. Demir2, F. İlhan1, N. Demir1

 

26. İNSAN PANKREAS LANGERHANS ADACIKLARININ DENEYSEL TRANSPLANTASYONUNDA ERKEN VE UZUN DÖNEMDE IL-1b VE GLİSEMİ DÜZEYLERİNİN ÖNEMİ 

A.O. Gürol1, A. Kurşun-Ökten1, U.C. Küçüksezer1, F. Süzergöz1,2, O. Örnek1, A. Çevik3, S. Kaya4, K. Karşıdağ5, G. Deniz1, M.T. Yılmaz1,5

 

27. TİP 1 DİYABETTE HASTALIK SÜRESİ İLE OTOANTİKOR İLİŞKİSİ

G. Erten1, F. Salman1, S. Salman2, Y. Tütüncü2, İ. Satman2, T. Yılmaz2, G. Deniz1

 

28. SUBAKUT  SKLEROZAN PANENSEFALİT HASTALARINDA DÜZENLEYİCİ T HÜCRE ve DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ HÜCRE (NK) DAĞILIMI

S.P. Yentür1,4, V. Demirbilek2, S. Uysal3, C. Gürses4, S. Adın-Çınar5, Ü. Kuru5, G. Yılmaz6, Ö. Çokar7, E. Önal8, Z. Yapıcı4, A. Gökyiğit4, G. Saruhan-Direskeneli1

29. MYASTHENİA GRAVİS HASTALARININ PERİFERİK KAN MONONÜKLEER HÜCRELERİNDE ACHR YANITI

V. Yılmaz1, Ö. Tuncer-Güngör2,Y.G. Parman2, P. Serdaroğlu2, F. Deymeer2, G. Saruhan-Direskeneli3

 

30. MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA MxA GEN POLİMORFİZMİ

J. Duymaz-Tozkır1, N. Yıldız2, N.B. Hasbal3, N. Işık2, G. Saruhan-Direskeneli3

 

31. KRONİK B HEPATİTLİ OLGULARDA İNTERFERON-α TEDAVİSİNE YANITIN İNTRASELÜLER SİTOKİN DÜZEYLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

G.Aksu, Ö.Demircioğlu, F. Özgenç, B.Dikici, S.A. Akman, R.V.Yağcı, N. Kütükçüler

 

32. A GRUBU BETA HEMOLİTİK STREPTOKOK M1 VE M5 SUŞLARI VE HSP60’IN HENOCH SCHONLEİN PURPURA VE POLİARTERİTİS NODOSA’ NIN ETİYOLOJİSİNDEKİ ROLÜ

Maide Özen1, Hande Canpınar2, Güneş Esendağlı2, A. Lale Doğan2, Ayşın  Bakkaloğlu1, Seza Özen1,  Dicle Güç2.

 

POSTER SUNUMLARI

 

1. HLA KLAS I VE HLA KLAS II EKSİKLİKLERİ : 7 OLGUNUN KLİNİK VE İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLERİ
A. İkincioğulları1, F. Doğu*, C. Aytekin1, G. Bozdoğan1, M. Yüksek1, T. Kendirli2, T. Teziç3, Y. Anlar4, J. Villard5, H. de La Salle6, E. Babacan1

 

2. KOMPLET IL-12 RESEPTÖR BETA-1 EKSİKLİĞİ: ÜÇ FARKLI MUTASYON VE KLİNİK SONUÇ

G. Tanır1, F. Doğu2, N. Tuygun1, C. Aytekin2, C. Aydemir1, M. Yüksek2, J. L.C. 3, A. İkincioğulları2, E. Babacan2

 

3. PÜRİN NÜKLEOSİD FOSFORİLAZ (PNP) EKSİKLİĞİNDE HAZIRLAMA REJİMİ UYGULANMADAN BAŞARILI KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU
C. Aytekin, M. Yüksek, F. Doğu, A. İkincioğulları, E. Babacan

 

4. GLUTENSİZ DİYETLE BAŞARIYLA TEDAVİ EDİLMİŞ BİR COMMON VARİABLE İMMÜN YETMEZLİK  OLGUSU  

G. Aksu, C. Öztürk, F. Özgenç, L. Midyat, E. Çağlayan, N. Kütükçüler

 

5. İNTESTİNAL  LENFANJİEKTAZİYE  BAĞLI  GELİŞEN  SEKONDER  İMMÜN YETMEZLİK  

G. Aksu, R. Özdemir, C. Öztürk, E. Çağlayan, R.V. Yağcı, F. Özgenç, N. Kütükçüler

 

6. HİPER IgM TİP IV: MOLEKÜLER PATOLOJİSİ TANIMLANMAK ÜZERE OLAN BİR HUMORAL İMMÜN YETMEZLİK

N. Kütükçüler1, G. Aksu1, L. Midyat1, R. Özdemir1, A. Durandy2

 

7. TEKRARLAYAN  SALMONELLA ENFEKSİYONU İLE SEYREDEN İNTERLÖKİN-12 RESEPTÖR EKSİKLİĞİ: OLGU SUNUMU

Y. Camcıoğlu1,  J.L. Casanova2, Ç. Yılmaz1, H. Çokuğraş1, N. Akçakaya1, Ş. Diren3

 

8. FcgRIIIa EKSPRESYON DEFEKTİ OLAN BİR OLGU SUNUMU

M. Hızarcıoğlu1, E. Kayserili1, H. Apa1, F. Genel1, P. Gülez1, Ö. Yılmaz1, G. Aksu2, N. Kütükçüler2, A. Hüseyinov2

 

9. RAG1 C854T MUTASYONUNA BAĞLI REKOMBİNASYON DEFEKTİYLE SEYREDEN CİDDİ KOMBİNE İMMUN YETMEZLİKLİ BİR OLGU

H. Apa1, F. Genel1, M. Hızarcıoğlu1, E. Kayserili1, P. Gülez1A.Yiğit1, A. Villa2

 

10. TEKRARLAYAN MENENJİT İLE GELEN C1q EKSİKLİĞİ OLGUSU

N. Gülez1, F. Genel1, Ş. Targan1, F. Atlıhan1, A.G. Sjöholm2 , L. Truedsson2

 

11. FAKTÖR I EKSİKLİĞİ İLE İLİŞKİLİ YİNELEYEN ENFEKSİYON, VASKÜLİT VE İMMÜNKOMPLEKS GLOMERÜLONEFRİTİ
F. Genel1, N. Gülez1, A.G. Sjöholm2, L. Truedsson2

12. COMMON VARIABL İMMÜN YETMEZLİKLİ OLGUDA İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI

F. Genel, D. Can, N. Gülez, H. Alper, R. Ortaç

 

13. NON- HODGKİN LENFOMA GELİŞEN VE  657 del 5 MUTASYONU SAPTANAN NİJMEGEN BREAKAGE SENDROMLU İKİZ OLGULAR

Elif Kazancı1, Ayşe Erbay1, Hüseyin Gülen1, Ferah Genel1, Safiye Aktaş1, Canan Vergin1, Mustafa Tekin2, Nejat Akar2

 

14. ORTAK DEĞİŞKEN İMMUN YETMEZLİKLİ BİR OLGUDA HECK HASTALIĞI

İ. Reisli, H. Artaç, S. Keleş

 

15. KIKUCHI-FUJIMOTO HASTALIĞI OLAN BIR OLGU

Ş. Köse, G. Akkoçlu, S. Karacan, M. Ulusoy, A. Gözaydın

 

16. HASTANEMİZDE BİR YILLIK SÜREÇTE IFAT İLE ÇALIŞILAN OTOANTİKORLARIN TİPLENDİRME SONUÇLARI

İ. Afşar, S.G. Yurtsever, A.G. Şener, M. TÜRKER

 

17. ROMATOİD ARTRİT TANISINDA ANTİ CYCLIC CITRULINATED PEPTIDE

İ.Z. Algan1, K.E. Palaoğlu1, B. Güneş2, G. Yorulmaz1

 

18. KESİN VE  ŞÜpheli Romatoid artiritli, Astımlı, SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOsuzlu hastaların ve kan dOnÖrleriN seRumlarında CyclIc citrullinated peptide (CCP) karşı oluşan antikor düzeylerinin değerlendirilmesi

A.N. Koç1, M. Çalış2 , M. Kırnap2

 

19. ROMATOİD ARTRİTDE YÜKSEK DUYARLI C-REAKTİF PROTEİNİN KULLANIMI

İ.H. Çiftçi1, D. Evcik2, O.C. Aktepe1, A. TÜREL2, M. ALTINDİŞ1, V. Kavuncu2

 

20. ANTİ-GLİADİN ANTİKOR VE ANTİ-TİROİD PEROKSİDAZ ANTİKOR BİRLİKTELİĞİ

Zeliha Aksoy, Saadet Söyük, Gülbu Işıtmangil

 

21. ANTİ NÜKLEOSOM ANTİKORLAR: SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOSUS TANISINDAKİ YERİ
D. Ataman-Taşan, M. Bıçakcıgil, Y. Elbir, H. Direskeneli, Ş. Yavuz

 

22. ANKİLOZAN SPONDİLİTTE ASCA POZİTİFLİĞİNİN HASTALIK SÜRE VE AKTİVİTESİ
İLE İLİŞKİSİ

Aydın S Z, Atagündüz P, Temel M, Bıçakcıgil M, Taşan D, Direskeneli H

 

23. OTOİMMÜN KARACİĞER HASTALIKLARINDA OTOANTİKOR PROFİLLERİ
Ö. Ardeniz1, A. Sin 11, F. Günşar2 , U.S. Akarca 2, F. Sebik1

 

24. ROMATOİD FAKTÖR POZİTİFLİĞİ İLE PARVOVİRÜS B19 SEROPOZİFLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

H. H. Akbulut1, M. Özden1, İ. Çelik2, S.S. Koca3, V. Bulut1

 

25. PERİFERİK ARTRİTLİ BEHÇET HASTALARINDA  LENFOSİT YÜZEY MOLEKÜLLERİ, HLA SINIF I SPESİFİK RESEPTÖR EKSPRESYONU VE NÖTROFİL FONKSİYONLARI

E. Aktas1, K. Molo1, S. Bilgic1, U.C. Küçükksezer1, Y. Cağatay2, A. Gül2, G. Deniz1

 

26. TİP 1 DİYABETTE NKT HÜCRELERİNİN ROLÜ

G. Erşahin G1, S.Bilgic1 , E. Aktaş1, G. Deniz1, M.T. Yılmaz2

 

27. LANGERHANS ADACIK İZOLASYONU ÖNCESİ İNSAN PANKREAS DOKUSUNUN SAKLANMASI

Gürol AO1, Kurşun-Ökten A1, Küçüksezer UC1, Süzergöz F1,2, Örnek O1, Küçük M3, Karşıdağ K4, Deniz G1, Yılmaz MT1,4

 

28. MİGREN ETİYOLOJİSİNDE SİTOKİN, KEMOKİN VE NİTRİK OKSİTİN ÖNEMİ
I. Fidan1, S. Yüksel1, T. İmir1, C. İrkeç2, F.N. Aksakal3

 

29. DEĞİŞİK YAŞ GRUPLARINDA EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI
I. Fidan, S. Yüksel, T. İmir

30. İNSAN MONOSİTLERİNİN ANTİKANDİDAL AKTİVİTESİ ÜZERİNE FLUKONAZOL VE SİTOKİNLERİN ETKİSİ

S. Yüksel1, I. Fidan1, T. İmir1, A. Kalkancı1, S. Kuştimur1, M.N. İlhan2

 

31. HBV DNA POZİTİF VE HBV DNA NEGATİF HASTALARDA ANA, AMA, ASMA VE LKM PROFİLİ 

M. Berktaş1, Ş. Andiç1, H. Güdücüoğlu1, H. Akdeniz2, G. Yaman1

 

32. SEPSİSİN ERKEN TANISINDA YÜKSEK DUYARLI C-REAKTİF PROTEİN VE sCD14

İ.H. Çiftçi1, A. Bükülmez2, Ö. Doğru2, Z. Çetinkaya1, A. Kundak2, M. Altındiş1, F. Ovalı2

 

33. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 2004-2005 yılında alerji şüphesiyle istenilen testlerin ve sonuçlarının retrospektif incelenmesi

A.N. Koç, A. Atalay

 

34. TELİTROMİSİNİN İNSAN PNL (POLİMORF NÜVELİ LÖKOSİT) FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İN VİTRO ARAŞTIRILMASI

S. ÖZKAN1, Işıl FİDAN2, Sevgi YÜKSEL2, Turgut İMİR2

 

35. OBSESİF KOMPÜLSİF HASTALARDA T HÜCRE YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Gödekmerdan1, F. İlhan1, M. Atmaca2

 

36. CFSE YÖNTEMİ İLE CD3+ T HÜCRE PROLİFERASYONU

S. Adın-Çınar1, E. Aktaş1, S. Bilgiç1, C. Akdiş2, G. Deniz1

 

37. FARKLI KAN ALMA TÜPLERİNİN hEGF SEVİYESİNİN ÖLÇÜMÜNE ETKİSİ

A. Yücel, R. Karakuş, C. Aybay

 

38. POSTMENAPOZAL KADINLARDA RALOXİFENE TEDAVİSİNİN SERUM IL-4, IL-10, IL-8/NAP-1, TIMP-1, MMP-3, sE-SELEKTİN VE RESİSTİN SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

A. Yücel1, A. Biri2, B.A. Buyrukçu1, B. Çiftçi2

 

39. SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) HASTALARINDA MXA GEN POLİMORFİZMİ

N.B. Hasbal1, C. Gürses2, V. Demirbilek3, S. Uysal4, S.P. Yentür1, G. Yılmaz5, Ö. Çokar6, E. Önal7, C. Yalçınkaya3, Z. Yapıcı2, A. Gökyiğit2, G. Saruhan-Direskeneli1


40. SUBAKUT  SKLEROZAN PANENSEFALİT HASTALARINDA Staphylococcus aureus (SAC) ve Copolymer-1 (COP-1) UYARISI İLE GELİŞEN PROLİFERASYON VE SİTOKİN YANITI
S.P. Yentür1, C. Gürses2, V. Demirbilek3, S. Uysal4, G. Yılmaz5, Ö. Çokar6, E. Önal7, Ü. Kuru8, Z. Yapıcı2, A. Gökyiğit2, G. Saruhan-Direskeneli1

 

41. HLA-DR Antijenleri ve Post-streptokokal Hastalıklar
F.E Haydardedeoğlu1, H. Tutkak1  K. Köse2 , N. Düzgün1

 

42. AKUT İSKEMİK STROKLU HASTALARDA SERUM hsCRP VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE PROGNOZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ahmet GÖDEKMERDAN1, Tahir YOLDAŞ2, Murat GÖNEN2

 

43. KORDON KANINDA PPD VE CMV ANTİJENLERİNE KARŞI LENFOPROLİFERTİF YANIT DÜZEYLERİ

F. Süzergöz1, 2, A.O. Gürol2, G. Deniz2

 

44. SUBAKUT  SKLEROZAN PANENSEFALİT HASTALIĞI’NDA IL-12, IL-2, IFN-GEN POLİMORFİZMLERİ

Vuslat Yılmaz1, Veysi Demirbilek2, Candan Gürses3, Serap Uysal4, Yıldız Tütüncü1, Sibel P. Yentür1,4, Gülden Yılmaz5, Özlem Çokar6, Emel Önal7, Cengiz Yalçınkaya2, Evin İşgör-Tilki1, Zuhal Yapıcı3, Ayşen Gökyiğit3, Güher Saruhan-Direskeneli4

 

45. IL-6 VE IFN-g’NIN SPESİFİK POLİMORFİZMLERİYLE VE SİTOKİN DÜZEYLERİ İLE TİP 2 DİYABET  ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tütüncü Y1,  Yılmaz V2, Yentür SP2, Küçüksezer UC3, Salman S1, Saruhan-Direskeneli G2, , Satman İ1

 

46. CEFTRİAXONE’A BAĞLI İMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ VE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ (BİR OLGU NEDENİYLE): TANIDA KULLANILABİLCEK MODİFİYE KOMPLEMAN BİRLEŞMESİ DENEYİ

A. Şengül1, E. Demirkaya2, U. Muşabak1, F. Gök2

GATA ve Askeri Tıp Fakültesi, İmmünoloji1 ve Pediatrik nefroloji2  Bilim Dalları, ANKARA.

 

47. ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ NEFROTİK SENDROM İLE ATOPİ  İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebru İnal Varol1, Hande Canpınar2, Rezan Topaloğlu1, Dicle Güç2, Ayşin Bakkaloğlu.1

1 Hacettepe Üniversitesi  Çocuk Hastanesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı

2 Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı

 

48. KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI AKUT ATAK DÖNEMİNDEKİ OLGULARDA PLAZMA HEPATOSİT GROWTH FAKTÖR DÜZEYLERİ

M. Özden1, H. Akbulut1, F. Deveci2, M.H. Muz2

 

49. KORDON KANI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİ İMMUNFENOTİPİK KARAKTERİZASYONU

K. Molo, G. Yanıkkaya-Demirel, N. Hekim, A. Özdoğan, T. Atasü

 

50. KORDON KANI ve KEMİK İLİĞİ ÖRNEKLERİNDEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KÜLTÜRLERİ KARŞILAŞTIRMASI

G. Yanıkkaya-Demirel, K. Molo, O. Yayla, N. Hekim, A. Özdoğan, S. Kaleli, T. Atasü

 

51. KORDON KANI ve KEMİK İLİĞİ ÖRNEKLERİNDEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN ELDE EDİLMESİ

G. Yanıkkaya-Demirel, K. Molo, O. Yayla, N. Hekim, A. Özdoğan, S. Kaleli, T. Atasü

 

52. STROMA HÜCRELERİNİN VARLIĞININ, KEMİK İLİĞİ HÜCRELERİNİN ICAM-1 EKSPRESYONUNA  ETKİSİ

E.Ü. Bağrıaçık